Bekendtgørelse om krav om mundbind i detailhandlen, i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19.

I medfør af § 6 a, § 12 b, § 22 og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren, kulturministeren, kirkeministeren, transportministeren, børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren fastsættes:

§ 1. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-5:

1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.

2) Detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v.

3) Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.

4) Lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende. 1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 3. Medarbejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale kan bortvise kunder, brugere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

§ 2. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning samt folkehøjskoler m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger:

1) Elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de

a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.,

b) alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende, eller

c) aflægger prøve.

2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang. 1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.

Stk. 2. Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, som ikke gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler samt folkehøjskoler m.v., er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner m.v. omfattet af stk. 1 kan bortvise elever, kursister, deltagere og studerende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Lærere og undervisere m.v. på forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler samt folkehøjskoler mv., har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

Stk. 5. Det pædagogiske personale i dagtilbud m.v. og det undervisende og pædagogiske personale i grundskoler og skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen.

§ 3. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, finder ikke anvendelse, når kunden, brugeren, tilskueren og lignende sidder ned.

Stk. 2. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, og § 1, stk. 2, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, kirkelige aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.

§ 4. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 5. Uanset § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted. 1. pkt. omfatter ikke serveringssteder, jf. § 3, stk. 1.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

§ 6. Ved mundbind forstås i §§ 1 og 2 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2. Ved visir forstås i §§ 1 og 2 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§ 7. Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler omfattet af § 1, stk. 1, og uddannelsesinstitutioner m.v. efter § 2, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

1) Der skal i eller ved lokalerne og på uddannelsesinstitutionerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 1, stk. 3, og § 2, stk. 3.

2) Der må alene tillades adgang for kunder, brugere, tilskuere og lignende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 1, jf. dog § 4 og § 5.

3) Der må alene tillades adgang for elever, kursister, deltagere og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf. dog § 3, stk. 2, § 4 og § 5.

4) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 1, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 1, stk. 2, jf. dog § 3, stk. 2, § 4 og § 5.

5) Det skal sikres, at lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet uddannelsesinstitutioner m.v. omfattet af § 2, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, nr. 2, jf. dog § 4 og § 5.

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 7.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler omfattet af § 1, stk. 1, efter at være blevet bortvist, jf. § 1, stk. 3, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager af kravet om mundbind eller visir, jf. § 7, nr. 2.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 2. januar 2021.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1372 af 18. september 2020 om krav om mundbind m.v. på serveringssteder i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 28. oktober 2020

Magnus Heunicke

 

Kilde: Retsinformation